پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

انواع ژنوتایپ ویروسHPV واهمیت انکوپروتئین های E6-E7در غربالگری و تشخیص مراحل اولیه سرطان سرویکس


HPVعامل یکی از شایعترین عفونتهاي ویروسی منتقله از راه جنسی است که نقش ان درابتلا به سرطان دهانه رحم به اثبات رسیده است .بر اساس ارزیابی های جهانی، پاپیلوماویرس در 99 درصد موارد ابتلا به سرطان گردن رحم گزارش گردیده است. سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان شایع در بین زنان و دومین سرطان شایع زنان در سنین15تا44سالگی و 7 سرطان شایع در تمام دنیا است. امروزه بیش از 200 ژنوتیپ HPV در دنیا شناخته شده است، کـه به گروه هـاي کـم خطـر و پـر خطـر تقسـیم میشـوند شایعترین ژنوتیپ هاي کم خطر ویـروس پاپیلومـاي انسـانی تیپ هاي6 و11هستند که اغلب منجر به ایجـاد ضـایعات خــوش خــیم ماننــد زگیــل هــاي تناســلی و ضــایعات پــیش سرطانی با درجـه تمـایز کـم میشـوند اما تنها 14 ژنوتیپ (16،18 ،33،35،39،45،51،52،56،58،59،66،68)آن به عنوان موارد با ریسک خطر بالا جهت ابتلا به سرطان ســرویکس و دیگر سرطان های انوژنیتــال مطرح میباشند. در بررسی های علت شناسی سرطان دهانه رحم، مشخص گردیده است که در 99 درصد موارد مبتلا به سرطان دهانه رحم آلودگی به پاپیلوماویروس انسانی وجود داشته است. همچنین 71 درصداز این موارد، آلوده به ژنوتیپ های 16 و 18 پاپیلوماویروس انسانی بوده اند. 6 درصد از سایر موارد مبتلابه ژنوتیپ 45 بوده اند. بیان انکوپروتیین E6/E7 ارتباط مستقیم با پیشرفت آلودگی ویروس پاپیلوما انسانی به سمت سرطان دهانه رحم دارد.در بعضی روش ها ، ناحیه ژنی E6/E7 ودر بعضی دیگر ناحیه ژنی L1,L2 به عنوان هدف در شناسایی ژنوتیپ های پرخطر پاپیلومایویروس انسانی مورد استفاده قرار گرفته است که هر کدام از این تارگت ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. واکسیناسیون علیه HPV و غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی یک روش مقرون به صرفه برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم است. بیشتر عفونت هاي HPV موقت و بدون علامت هسـتند و به صورت خودبخود بهبود می یابند. کنترل جامع سرطان دهانه رحم شامل پیشگیری اولیه (واکسیناسیون علیه HPV)، پیشگیری ثانویه (غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی)، پیشگیری سوم (تشخیص و درمان سرطان مهاجم دهانه رحم) و مراقبت تسکینی است. اگر سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه تشخیص داده شود و به موقع درمان شود، قابل درمان است. با توجه به اهمیت روش های غربالگری و تشخیص سریع و دقیق ویروس HPV طبق آخرین گایدلاین ها در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در شناخت و جلوگیری از سرطان سرویکس ، ما در این مقاله مروری کامل بر موضوعات زیر خواهیم داشت: زگیل تناسلی یا عفونتHPV چیست؟ علائم زگیل تناسلی انواع ژنوتایپ های HPV ژنوتایپ های زگیل تناسلی کم خطر ژنوتایپ های زگیل تناسلی پرخطر HPV پرخطر و سرطان اهمیت تشخیص زودهنگام HPV