پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

blog
معرفی آزمایش

نکات کلیدی در انجام و تفسیر تست الکتروفورز هموگلوبین

انجام تست الکتروفورز برای تشخیص هموگلوبینوپاتی ها نیازمند رعایت اصول و مواردی است که میتواند صحت تفسیر نتایج آن را تضمین نماید ، از سوی دیگر به دلیل حساسیت تفسیر نتایج این تست ، کارشناس آزمایشگاه باید مواردی را در نظر گرفته و از برآیند نتایج سایر تست ها در تفسیر این تست استفاده نماید.

(ادامه مطلب)