مشاوره و فروش تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

مشاوره و فروش تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاهی
مشاوره و فروش تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دستگاه های اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی GC/ HPLC/ ICP/ FTIR / اسپکتروفتومتر / اتمیک از برندهای معروف و معتبر دنیا