بافر هموگلوبین الکتروفورز SupreHeme

بافر هموگلوبین الکتروفورز SupreHeme

بهین تشخیص سلامت ایرانیان
از این بافر جهت جداسازی واریانت های هموگلوبین در محیط قلیایی و روی استات سلولز استفاده میشود.