بافر الکتروفورز پروتئین Electra HR

بافر الکتروفورز پروتئین Electra HR

بهین تشخیص سلامت ایرانیان
از این بافر جهت جداسازی پروتئین های سرم در محیط قلیایی و روی استات سلولز استفاده میشود. Alb Alpha1 Alpha2 Beta Gamma