اصول و تکنیکهای محلول سازی در آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر آزمایشگاهها

اصول و تکنیکهای محلول سازی در آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر آزمایشگاهها

شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
کتاب حاضر دارای 232 صفحه می باشد و فهرست آن شامل موارد زیر است: بخش اول:مقدمات فصل 1_محلول ها فصل 2_اصول ایمنی و مقررات کلی در هنگام محلول سازی فصل 3_معرفی برخی از لوازم آزمایشگاهی مرتبط با محلول سازی فصل 4_خصوصیات آب مصرفی آزمایشگاه های پزشکی بخش دوم: روش های ساخت محلول ها فصل 5_واحدهای اندازه گیری فصل 6_روش های آماده سازی و تعیین غلظت محلول ها فصل 7_محلول های بافری فصل 8_رقیق سازی پیوست ها