کیت انعقادی PTT 10x4 mL (ULTRASENSE)

کیت انعقادی PTT 10x4 mL (ULTRASENSE)

HART BIOLOGICALS

تاریخ مصرف : 2025/01    

کاتالوگ
ULTRASENSE EA از فسفاتیدهای مایع سویا با فعال کننده پلاسما اسید الاژیک برای استفاده در تعیین زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال شده (aPTT) در پلاسمای سیترات دار و روش های انعقادی مرتبط تشکیل شده است. این معرف aPTT به ویژه برای تشخیص کمبود فعالیت در فاکتورهای VIII، IX، XI و XII مناسب است. بنابراین به ویژه برای سنجش فاکتورهای داخلی و نظارت بر درمان ضد انعقاد هپارین مناسب است.