کیت تشخیص مولکولی ویروس وارسیلا زوستر به روش Real-Time PCR جهت24 واکنش

کیت تشخیص مولکولی ویروس وارسیلا زوستر به روش Real-Time PCR جهت24 واکنش

FAMTA
کیت تشخیص مولکولی ویروس وارسیلا زوستر به روش Real-Time PCR