کیت تشخیص مولکولی باکتری بروسلا به روش Real-Time PCR جهت96 واکنش

کیت تشخیص مولکولی باکتری بروسلا به روش Real-Time PCR جهت96 واکنش

FAMTA
کیت تشخیص مولکولی باکتری بروسلا به روش Real-Time PCR