کیت تشخیص مولکولی باکتری بروسلا به روش Real-Time PCR جهت48 واکنش

کیت تشخیص مولکولی باکتری بروسلا به روش Real-Time PCR جهت48 واکنش

FAMTA
کیت تشخیص مولکولی باکتری بروسلا به روش Real-Time PCR