کیت تشخیص مولکولی آدنوویروس به روش Real-Time PCRجهت48 واکنش

کیت تشخیص مولکولی آدنوویروس به روش Real-Time PCRجهت48 واکنش

FAMTA
کیت تشخیص مولکولی آدنوویروس به روش Real-Time PCR