کیت تشخیص مولکولی ویروس های اپشتین بار، پولیوما و سایتومگال به روش جهت96 واکنشMultiplex Real-Time PCR

کیت تشخیص مولکولی ویروس های اپشتین بار، پولیوما و سایتومگال به روش جهت96 واکنشMultiplex Real-Time PCR

FAMTA
کیت تشخیص مولکولی همزمان ویروس های اپشتین بار، پولیوما و سایتومگال به روش Multiplex Real-Time PCR