کیت تشخیص مولکولی آنفلوانزا به روش Real-Time PCRجهت 98 واکنش

کیت تشخیص مولکولی آنفلوانزا به روش Real-Time PCRجهت 98 واکنش

FAMTA
کیت تشخیص مولکولی آنفلوانزا به روش Multiplex Real-Time PCR