كيت تشخيص مولكولي کمی EBV به روش Real time PCRجهت 96 واکنش

كيت تشخيص مولكولي کمی EBV به روش Real time PCRجهت 96 واکنش

FAMTA
كيت تشخيص کمی ویروس اپشتین بار به روش Real-Time PCR