کارآموزی مولکولی و ژنتیک

کارآموزی مولکولی و ژنتیک

آزما اکسیر پژوه
دوره کارآموزی یک ژنتیک مولکولی آزما اکسیر پژوه( تخصصی ترین آزمایشگاه مولکولی مجاز غذا و دارو) شامل 10 جلسه می باشد, که در طی این جلسات کارآموزان تکنیک های لازم را به صورت تئوری (10 درصد) و عملی (90درصد) آموزش دیده و بعد از آموزش هر تکنیک توسط اساتید , هر کارآموز به صورت انفرادی و با نظارت سوپروایزر شروع به انجام تکنیک آموزش دیده خواهد نمود. لذا با انجام و تکرار هر تکنیک توسط خود شخص , کارآموز تمامی مباحث و تکنیک ها را آموخته و در پایان دوره قادر به انجام تمام آنها خواهد بود. دوره های کارآوزی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی (حداکثر ۴ نفر ) تشکیل می شود. بعد از اتمام دوره کارآموزی، به مدت یک سال خدمات پشتیبانی و مشاوره رایگان به کارآموزان ارائه خواهد گردید. سرفصل های آموزشی دروه کارآموزی ژنتیک مولکولی اصول زیستی و ایمنی آزمایشگاه سلولی و مولکولی آشنایی و آموزش نحوه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی اصول و آموزش استریلیزاسیون صحیح تجهیزات و لوازم آزمایشگاه نحوه ی نوشتن گزارش کار آزمایشگاه نحوه بافرسازی ، محلول سازی و تبدیل غلظت ها آموزش استخراج اسید نوکلئیک(RNA , DNA) از نمونه های زیستی بررسی کمی و کیفی اسیدهای نوکلئیک ( به وسیله نانودراپ و ژل الکتروفورز ) طراحی پرایمر آموزش PCR اصول الکتروفورز و نحوه انجام الکتروفورز افقی آنالیز نتایج حاصل از الکتروفورز آموزش سنتز cDNA آموزش Real-time PCR و آنالیز داده ها تست نمونه مجهول و تشخیص آن توسط کارآموز