پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

مقایسه اثر سرم خون بند ناف با FBS در تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول های بنیادی مزانشیمی ماتریکس بند ناف


مقدمه اگرچه سرم خون جنین گاو (FBS) به طور گسترده ای در آزمایشگاه های کشت سلول استفاده می شود، اما خصوصیاتی از جمله خطر انتقال عفونت و اثرات جانبی حساسیت زا استفاده آن را جهت کشت سلول ها برای مصارف بالینی محدود کرده است. بنابراین تقاضا برای یک مکمل جایگزین با قابلیت کمک به رشد و تکثیر سلول ها وجود دارد. هدف جهت یافتن یک جایگزین مناسب برای FBS، این تحقیق به مقایسه قابلیت سرم خون بندناف با FBS در تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BMMCs) و سلول های بنیادی مزانشیمی ماتریکس بند ناف (hUCMCs) پرداخته است. مواد و روش ها خون بند ناف نوزادان سالم متولد شده به روش سزارین جمع آوری و سرم خون بند ناف جدا شد. سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول های بنیادی مزانشیمی ماتریکس بند ناف با بررسی مارکرهای سطحی توسط فلوسایتومتری، بررسی آلکالین فسفاتاز درون سلولی و تمایز به سلول های استخوانی و چربی شناسایی شدند. هر کدام از سلول های جدا شده در سه گروه جداگانه در محیط Iscove's Modified Dulbecco's Media (IMDM) کشت داده شدند. گروه ها عبارت بودند از: 1) کشت سلول ها با سرم خون بند ناف. 2) کشت سلول ها با FBS. 3) کشت سلول ها بدون افزودن سرم. تکثیر سلول ها به کمک معرف WST-1 و رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد.. نتایج سلول های گروه اول و دوم از نظر مرفولوژی و بروز خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی شبیه به هم بودند و نتایج حاصل از ارزیابی WST-1 و رنگ آمیزی تریپان بلو تفاوت معنی داری بین تکثیر سلول های کشت داده شده در حضور سرم خون بند ناف و FBS نشان نداد اما تفاوت معنی داری بین تکثیر سلول ها در گروه های دارای سرم و گروه بدون سرم مشاهده شد. نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان داد که سرم خون بند ناف انسان می تواند به طرز موثری تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول های بنیادی مزانشیمی ماتریکس بند ناف را در محیط آزمایشگاه پشتیبانی کند و به عنوان یک جایگزین مناسب در مطالعات بالینی به کار رود.