پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

شرکت پارس آزما

اولین کارخانه بزرگ تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی در ایران

تماس ایمیل
جنرال کاتالوگ
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت

هنوز هیچ مطلبی در سایت ثبت نشده است !
هنوز هیچ فرصت شغلی در سایت ثبت نشده است !
  • شرکت پارس آزما فعالیـت خـود را در سـال 1368 آغـاز و بـا کسـب مجـوز از وزارت صنایـع و معـادن همچنیـن تائیـد وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی، اولیــن کارخانــه بــزرگ تولیــد انــواع تجهیــزات آزمایشــگاهی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی درایــران را احــداث نمــوده ایــن کارخانــه در اســتان اصفهــان واقــع اســت کــه یکــی از شــهرهای مهــم تاریخــی و دیدنــی دنیـا مـی باشـد. شـرکت پـارس آزمـا، در راسـتای تولیـد محصولاتـی بـا بهتریـن کیفیـت، متخصصیـن مجـرب را در بخشـهای مختلـف شـرکت ، بـا اسـتفاده از سیسـتم اتوماسـیون برنامـه ریـزی منابـع سـازمانی ( ERP ) بـکار گرفتـه اسـت. شـرکت پـارس آزمـا، دارای واحـد فنـی مهندسـی و طراحـی و توسـعه مـی باشـد، وظیفـه ایـن واحـد بـه ایـن گونـه اسـت کـه اطلاعــات کافــی در مــورد پیشــرفت تکنولــوژی روز را از منابــع معتبــر جهــان بدســت آورده و آن را در طراحــی و توســعه جهــت بهبـود کیفیـت در تولیـد بـکار مـی گیـرد. شـرکت پـارس آزمـا، دارای واحـد تولیـد مـی باشـد

فعالیت ها
عملکرد و رضایتمندی

5.00
زمان پردازش و ارسال
5.00
کیفیت بسته بندی
5.0
کیفیت کالا و خدمات