بن ماری جوش ۵۰ لیتری

 
23,100,000 5 %

هود شیمی مدل F80

 
30,450,000 5 %

دستگاه Rotor-Gene Q 5plex HRM

 
1,743,000,000 5 %

Helicobacter Pylori IgG 96 Test

 
547,000 3 %

Helicobacter Pylori IgM 96 Test

 
574,000 3 %

Helicobacter Pylori in Stool Cassette 20 Test

 
289,000 5 %